3 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Νέα

 • SUPER Interreg Europe

  SUPER

  Τίτλος Προγράμματος

  SUPER: Στήριξη των οικο-καινοτομιών στις διεθνείς αγορές

  (Supporting eco-innovations towards international markets)

  Ακρωνύμιο
  SUPER
  Επικεφαλής εταίρος
  Νομαρχία του Έστεργκετλάντ, Σουηδία (Östergötland, Sweden) 
  Αντικείμενο
  1.2. Βελτίωση παρεχόμενων πολιτικών καινοτομίας
  Π/Υ Πρότασης
  1.669.237,00€
  ΕΤΠΑ: 1.396.549,85 €
  Εθνική συμμετοχή: 216.933,15 €
  Ιδία συμμετοχή: 55.754,00 €
  Προϋπολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 169.746,00 €
  ΕΤΠΑ INTERREG EUROPE 144,284.10  €
  Εθνική συμμετοχή: 25,461.90 €
  Διάρκεια Προγράμματος
  04-2016 – 04-2021

   https://www.interregeurope.eu/super/

   

  Συνοπτική περιγραφή της ιδέας & της στόχευσης στις οποίες βασίσθηκε

  ο σχεδιασμός των δράσεων του προγράμματος SUPER

  Σημερινή κατάσταση

  Η Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Επιχειρηματική Ανάπτυξη (EDBD) είναι καθοριστικής σημασίας: ο σκοπός της είναι ανάπτυξη των ΜΜΕ μέσω της ενσωμάτωσης μιας περιβαλλοντικής διάστασης στη χρήση της τεχνολογίας, στις επιχειρηματικές συμφωνίες και στις διεθνείς αγορές, δηλαδή η ενσωματωμένη περιβαλλοντική διάσταση να αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

  Ως τέτοια, η Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Επιχειρηματική Ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει μόνο τις Καθαρές Τεχνολογίες, αλλά περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη προϊόντων σε διαφορετικά επιχειρηματικά πεδία που χρησιμοποιούν μία περιβαλλοντικά φιλική προσέγγιση.

  Στόχος

  To πρόγραμμα SUPER στοχεύει στη βελτίωση της ενσωμάτωσης των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) από τις ΜΜΕ. Για το λόγο αυτό οι συμμετέχουσες περιφέρειες θα πρέπει να εργαστούν περισσότερο για να αναπτύξουν μοντέλα, όπως το μοντέλο στήριξης της  συνεργατικής επιχειρηματικότητας, όπου θα πρέπει να εστιάζει σε μέτρα για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και τον τρόπο που αυτές μπορούν να εμπλακούν σε μία Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Εξαγωγική Αγορά (EDEM). Οι περιφέρειες θα εργάζονται παράλληλα από κοινού με την αλυσίδα υποστήριξης του προγράμματος και σε στενή αλληλεπίδραση με τις ίδιες τις ΜΜΕ.

  Παράλληλα εντοπίζεται και η ανάγκη δημιουργίας ενός διεθνούς δικτύου επαφών σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας στα θέματα αυτά μεταξύ των δημόσιων φορέων και των ιδιωτών, με στόχο τη βελτίωση των πολιτικών για την Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Επιχειρηματική Ανάπτυξη (EDBD) των ΜΜΕ.

  Το κενό εφαρμογής πολιτικής στο οποίο θα προσπαθήσει να καλύψει το πρόγραμμα SUPER είναι το ενδιάμεσο επίπεδο/περιφερειακή στήριξη για την Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Επιχειρηματική Ανάπτυξη/Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Ανάπτυξη Πολιτικών με μία προσέγγιση μάθησης που στοχεύει καθαρά στις ανάγκες των ΜΜΕ και που περιλαμβάνει μια στενή αλληλεπίδραση μεταξύ των δημόσιων αρμοδίων αρχών, των ακαδημαϊκών φορέων και των ΜΜΕ.

  Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή:

  Α. στην κατανόηση των προαπαιτούμενων συνθηκών για την στήριξη των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) στις ΜΜΕ και

  Β. στην ανάπτυξη μίας Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενης Εξαγωγικής Αγοράς (EDEM).

  Ο στόχος του Προγράμματος είναι: η ανάπτυξη, βελτίωση και υιοθέτηση περιφερειακών πολιτικών που θα στηρίζουν την τόνωση του διεθνούς εμπορίου των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) και των Περιβαλλοντικά Φιλικών Προϊόντων (EFPs) των ΜΜΕ, η καλύτερη στήριξη των δομών - μηχανισμών που υποστηρίζουν την σχετική επιχειρηματική ωριμότητα της κάθε  περιφέρειας, η οποία θα οδηγήσει με τη σειρά της στη βελτίωση των συνθηκών στις εξαγωγές των Περιβαλλοντικά Φιλικών Προϊόντων (EFPs) και κατά συνέπεια στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σχετιζόμενων ΜΜΕ.

  Τα προαναφερόμενα θα επιτευχθούν μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών, με εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης και τέλος, μέσω της ανάλυσης α: των αναγκών και β: προκλήσεων - ευκαιριών.

  Number Organisation Country
  1 County Administrative board of Östergötland Σουηδία
  2 Linköping University Σουηδία
  3 Vaeksthus Zealand Δανία
  4 Murcia Business Innovation Centre (BIC Murcia Ισπανία
  5 Province of Utrecht Ολλανδία
  6 Podlaska Regional Development Foundation Πολωνία
  7 Tipperary County Council Ιρλανδία
  8 TEI Δυτικής Μακεδονίας Ελλάδα
  9 Vidzeme Planning Region Λετονία
  10 Lithuanian Innovation Centre Λιθουανία

Υποσέλιδο

Picture15Διεύθυνση:

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100

Πρόεδρος Τμήματος:

Χριστοφορίδης Γεώργιος

Τηλ. Επικοινωνίας

24610 68237

Γραμματεία Τμήματος:

Αραμπατζή Δωροθέα

Τηλ. Επικοινωνίας

24610 40161-4 εσωτ. 223

24610 68223